Extras din DECLARAŢIA DE AVERE A Primarului BAICEA ION

sursa site-ul primarului Ion Baicea

Subsemnatul BAICEA ION, având funcţia de VICEPRIMAR, la PRIMĂRIA ORAŞULUI COSTEŞTI, declar pe propria răspundere, cã împreunã cu familia deţin următoarele active şi datorii:

I. BUNURI IMOBILE:

1. Terenuri

– Costeşti, intravilan, dobândit în 2005, suprafaţă 255mp. Cotă parte ½, valoare de impozitare 5000 RON
, cumpărat

2. Clădiri

– Costeşti, apartament, dobândit în 1999, suprafaţă 58mp. Cotă parte ½, valoare de impozitare 60000 RON, cumpărat

II. BUNURI MOBILE
:

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

– un autoturism
marca Hiunday, fabricat în 2005, dobândit prin leasing de 3 ani

V. DATORII

– Creditor: Raiffaisen Bank, durată contract 2006-2017, valoare contract 25000 RON.

VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat (potrivit
art.41 din Legea nr.571/2003 – Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare)

Titular – Baicea Ion, funcţie – viceprimar, venit anual încasat – 19000RON;

Soţie – Baicea Adriana, Funcţie – Consultant Agricol, venit anual încasat – 10000RON

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s


%d blogeri au apreciat: